Toppbild

Kontakt

Orförande

Stellan Andersson 0706 07 62 47
Ravinvägen 13
441 50 Alingsås

Kassör

Stefan Bydén 0706 72 20 80
Viktoriagatan 9
441 33 Alingsås

Sekreterare

Johan Winroth 0704 61 08 69

Övriga

Marie Sundvall 0738 00 40 08
Dan Serneke 0703 22 58 46
Erik Samuelsson

Bank
Alingsås Sparbank

Bankgiro 5199-8011
Konto 8304-8,123 154 478-2

Organisationsnummer:
802503-6891

  

Mjörnbygdens Naturcentrum

Föreningen Mjörnbygdens Naturcentrum har som mål att skapa ett Naturum i Nolhagaparken i Alingsås med tillhörande annex. Naturum fungerar som en port till naturen. I ett Naturum ska besökaren på ett lustfyllt sätt få veta mer om de djur, växter, geologi och kulturhistoria som format det område du befinner dig.

Naturvårdsverket beskriver syftet med Naturum så här: ”I syftet ingår att genom utställningar, programaktiviteter och annan naturvägledning:

  • öka kunskapen om ett naturområdes naturvetenskapliga, natur- och kulturhistoriska, kulturella och upplevelsemässiga värden,
  • fördjupa besökarnas förståelse för naturområdet,
  • vägleda besökarna om vad man kan se, uppleva och göra i området,
  • motivera/påverka besökarna att uppträda i och använda naturområdet på sådant sätt att dess värden bevaras,
  • skapa förståelse för behovet av att bevara och vårda naturen i allmänhet och i området i synnerhet,
  • stimulera intresset för natur, naturvård och naturstudier och tjäna som underlag för olika undervisningsbehov,
  • ge kunskap om hur människan använt sig av och påverkat naturen i ett kulturhistoriskt perspektiv,
  • sprida kännedom om en trakts naturskyddade områden och andra besöksmål för friluftslivet."

"Naturvårdsverket ser naturum som ett viktigt medel att förmedla kunskap om natur och naturvård, berika allmänhetens friluftsliv och inspirera till besök i naturen. Information är en betydelsefull del av naturvårdsplaneringen och ett medel att förena bevarande med hållbart nyttjande för friluftsliv och naturturism."

För att decentralisera verksamheten planerar föreningen Mjörnbygdens Naturcentrum att inrätta ett antal annex till Naturcentrumet. Annexen syftar till ge en stor publik möjlighet att informera sig om och skaffa sig kunskaper om naturen i bygden (Alingsås, Lerums, Partille och Härryda kommuner). Genom annexverksamheten sprids naturinformationen ut närmare invånarna i Göteborgs insjörike och till besöksmål dit människor tar sig av annan anledning.

Annexen är också ett sätt att bidra till att förverkliga regeringens mål för friluftsliv genom att ge information om närnaturen kring intressanta målpunkter. Annexen är redan idag intressanta besöksplatser som genom denna satsning får en förstärkt roll som stödjepunkter för att få människor att lättare hitta ut i naturen.

Annexen är planerade att ligga i Gräfsnäs, Brobacka, Risön och Damsjöås i Alingsås kommun, Floda och Nääs i Lerums kommun, Jonsered i Partille kommun samt Wendelsberg i Härryda kommun.

 

Projektets verksamhet

Projektets grundidé är att sprida kunskap om naturen och information om hur den är tillgänglig. Huvudpunkten är den utställningsverksamhet som är tänkt på de olika annexen. Utställningarna kommer att spegla den natur som finns närmast annexet, ofta manifesterat i ett naturreservat. För att sprida denna information planeras en hemsida, broschyrer och annonsering i lokal media. Ett mera personligt sätt att informera är de planerade vandringarna och aktiviteterna som hålls vid annexen.

Material

Broschyr

PresentationsmaterialLeaderprojekt
Annex till Mjörnbygdens naturcentrum

Föreningen har erhållit ett Leaderbidrag för ett arton månaders projekt som ska utveckla åtta annex. Det blir utställning/verksamhet i Gräfsnäs, Brobacka, Risön, Dammsjöås, Nääs, Floda, Jonsered och Wendelsberg.

Länkar

Leader Göteborgs insjörike

 

Göteborgs insjörike

Leader och EU